Final Fantasy XV
最终幻想15
Developer(s): Square Enix Business Division 2
Publisher(s): Square Enix
NPWR ID: NPWR10963_00
Series: Final Fantasy
Title ID(s):
CUSA-04938 » China
CUSA-10035 » China (Comrades Online Beta)
Related Games
Description
路西斯王国的王子诺克提斯,在这个动作角色扮演游戏中将探索如何拯救自己的家园。

握起方向盘,跟性格各异的伙伴们一起上路,在一个浩大而壮丽的世界展开冒险。并调动你的精神,投入到上天入地的紧张战斗中。

无论你是老玩家还是初次接触本作,准备好在一个基于现实的幻想世界感受前沿的互动娱乐体验吧。